Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Leidraad voor de penningmeester

Aan alle koren van de Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten-

Onderwerp: leidraad voor de penningmeester hoe om te gaan met honorarium dirigent, organist en overige medewerkenden in het kader van belastingaangifte.

Wanneer u als koor een dirigent aantrekt zorg er voor dat de voorwaarden voor zowel koor als dirigent (en andere medewerkenden) goed geregeld zijn. Gebruik bij voorkeur de modelovereenkomst van de BZGG.

Hoewel binnen het Nederlands recht een mondelinge overeenkomst net zo bindend is als een schriftelijke overeenkomst, is het naar onze mening noodzakelijk om gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen.

Voor de modelovereenkomst verwijzen wij u naar de website van de BZGG/Over de BZGG/Infomap/modellen.

In deze overeenkomst wordt o.a. geregeld het honorarium. Over het honorarium zijn in de loop der jaren al verschillende vragen gesteld m.b.t de hoogte, moet het koor belasting inhouden en afdragen enz..

Op deze pagina we u een leidraad aanbieden hoe om te gaan met dit soort vragen.

Zelfstandig of niet?
Indien de dirigent zijn werkzaamheden uitvoert als ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel) moet hij (zij) dat aantonen door een VAR (Verklaring Arbeids Relatie). Dit is een document dat wordt afgegeven door de Belastingdienst. In de VAR staat de aard van de werkzaamheden en hoe de belastingdienst de inkomsten van de betrokkene aanmerkt. De VAR wordt afgegeven per kalenderjaar en geldt alleen voor het desbetreffende jaar. Elk jaar moet de VAR dus opnieuw worden beoordeeld door de penningmeester.

 • Als de werkzaamheden worden aangemerkt als “musicus” of “artiest” en de inkomsten worden aangemerkt als “winst uit onderneming”, dan kan de dirigent u een nota zenden voor de door hem (haar) verleende diensten (eventueel vermeerderd met BTW).
 • Indien de werkzaamheden anders worden omschreven (de omschrijving van de werkzaamheden moet een relatie hebben met het werk dat de betrokkene bij uw koor doet. Is de dirigent vioolbouwer, dan is hij door de VAR met die omschrijving geen ZZP’er voor de werkzaamheden als dirigent.) of de inkomsten worden aangemerkt als “inkomsten uit overige arbeid”, dan is de dirigent niet zelfstandig. U moet dan handelen zoals hierna is omschreven.
 • Het BTW tarief dat dirigenten aan het koor in rekening moeten brengen bedraagt 21%.

Arbeidsovereenkomst of niet? – Arbeidsrecht.
Ten aanzien “werk” geldt het Nederlands arbeidsrecht. De wetgever heeft bepaald dat er automatisch sprake is van een “arbeidsovereenkomst” indien sprake is van drie factoren

 1. arbeid
 2. loon
 3. gezagsverhouding

Als één van de factoren ontbreekt, is geen sprake van een arbeidsovereenkomst.

Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst heeft de “werkgever”(= het koor) wettelijke verplichtingen t.a.v. de werknemer, o.a.:

 1. loonheffing inhouden en afdragen
 2. voor “werknemer” loonaangifte doen bij Belastingdienst
 3. vakantiegeld betalen
 4. vakantiedagen toekennen

Als u deze wettelijke verplichtingen niet wilt of kunt opvolgen, is het van belang dat de overeenkomst zo wordt opgesteld, dat deze niet kan worden aangemerkt als “arbeidsovereenkomst”.

 • U kunt niet ontkennen dat er sprake is van arbeid.
 • U kunt niet ontkennen dat er loon (honorarium) wordt betaald.
 • U kunt wel ontkennen dat er een gezagsverhouding is.

Als de formulering uit de modelovereenkomst voor de dirigent letterlijk wordt overgenomen (en de dirigent is niet “zelfstandig”), wordt in artikel 1,2 en 4 duidelijk bepaald dat er van een “gezagsverhouding” tussen bestuur en dirigent geen sprake is. Hierdoor ontbreekt één van de factoren die bepalen of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, namelijk de “gezagsverhouding”.

Conclusie: er is geen arbeidsovereenkomst, maar een overeenkomst tot het verrichten van een opdracht.

Uit een dergelijke overeenkomst vloeit echter wel voort dat u na afloop van het kalenderjaar een zogenaamde “IB-47”aangifte doet. De IB-47 aangifte kan via de website van de Belastingdienst gedaan worden.

U geeft de Belastingdienst op welke bedragen u aan honorarium en kostenvergoeding aan de dirigent heeft uitbetaald. Een kopie geeft u aan de dirigent. Bij zijn (haar) eigen aangifte inkomstenbelasting moet de dirigent deze inkomsten opgeven als inkomen uit overige arbeid.

Namens de Bond van Zangverenigingen der Gereformeerde Gemeenten

De Penningmeester

G. de Graaff

De bron waar wij deze gegevens vandaan hebben zijn de Belastingdienst en de KCZB.