Bond van Zangverenigingen van de Gereformeerde Gemeenten

Buma

De Buma is een organisatie waar wij als koren regelmatig en veel mee te maken hebben. Daarom is het goed dat we weten wat de Buma inhoudt en waar wij ons aan moeten houden. Verder willen wij u informatie geven over hoe de BUMA georganiseerd is.

BUMA

Het Bureau voor Muziek Auteursrecht is opgericht op 14 december 1913 en gevestigd te Hoofddorp

De Buma houdt zich bezig met:
het regelen van toestemmingen en het incasseren van vergoedingen voor uitvoeringen van beschermde muziek in het openbaar.
Daarbij moet gedacht worden aan concerten en andere live uitvoeringen. Samengevat: elke manier van het ten gehore brengen van muziek, met uitzondering van het gebruik in huiselijke kring en sommige vormen van onderwijs.

De Buma houdt zich dus hoofdzakelijk bezig met de bescherming van openbaar gemaakte werken. Zij controleert of ieder zich houdt aan de letter van de wet, en zij fungeert als intermediair tussen auteur èn degene die haar werk openbaar maakt.

Hoe luidt dan het artikel uit de wet waar ieder aan getoetst wordt?
Dit artikel is te vinden in de Auteurswet van 1912 artikel 12. De letterlijke tekst luidt als volgt:
Het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap, of kunst, of diens rechtverkrijgenden om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

Zoals bij veel wetsartikelen is dit voor menigeen een mooie volzin, maar wat moeten we er nu precies mee?

Wij zullen proberen een paar begrippen te verklaren.

Auteursrecht
Auteursrecht ontstaat automatisch door het louter maken en het enkel creëren van een werk.
Het is voor het verkrijgen van auteursrechtelijke bescherming niet noodzakelijk dat het werk wordt vastgelegd op papier of op geluidsband. Voorwaarde is echter wel dat de werken origineel en zintuiglijk waarneembaar (geweest) zijn.
Het is niet noodzakelijk om de copyrightnotie (©) te gebruiken.

Wie is de maker van een werk
De feitelijke ontwerper van een "werk" wordt in eerste instantie als de auteursrechtelijke "maker" beschouwd.
Als meerdere makers in teamverband iets hebben gecreëerd, en de afzonderlijke bijdragen zijn te onderscheiden, bijv tekst en melodie van een lied, dan heeft iedere maker op zijn onderdeel een eigen auteursrecht.

Uit het voorgaande blijkt dat er bij een muziekstuk er twee verschillende makers kunnen zijn, één voor de tekst en één voor de melodie. Het is van wezenlijk belang te weten wie wat gemaakt heeft, omdat we in deze situatie met twee auteursrecht hebbenden te maken hebben. Wil je iets veranderen, dan moet je beiden om toestemming vragen.

Openbaar maken en verveelvoudigen
Openbaar maken is het ter beschikking stellen van het werk of het verveelvoudigen daarvan aan het publiek. Dit is niet alleen het maken van identieke exemplaren van een werk, middels fotokopie, overheadsheets of beamer weergave, maar ook het vertalen, natekenen, nabouwen en in het algemeen het geheel of gedeeltelijk bewerken of nabootsen van het werk, zonder dat dit resulteert in een nieuw oorspronkelijk werk.

Onder openbaar maken wordt ook verstaan het geven van uitvoeringen zoals het optreden van koren in kerken en zorgcentra, ziekenhuizen, optreden in theaters, optreden van orkesten en een inloopconcert.

Niet openbaar is bijvoorbeeld de samenzang tijdens een eredienst.

Buma rechten worden betaald, zodat wij alle genoemde zaken legaal kunnen blijven doen.
De BUMA baseert zich dan op het genoemde wetsartikel, artikel 1 van de auteurswet uit 1912